Menu

História školy

O škole

História školy

História školstva v Stakčíne siaha do prvej polovice 19. storočia. Najstaršia správa o školskom vyučovaní pochádza z roku 1846. V tomto období školu v Stakčíne navštevovalo 15 detí. Prvým učiteľom v obci bol Mikuláš Demko, ktorý sa v listinách od roku 1843 uvádza nielen ako stakčínsky kantor, ale i ako tunajší učiteľ. Prvá drevená škola stála v blízkosti vtedajšej gréckokatolíckej fary. Predpokladá sa, že bola postavená v 40-tych rokoch 19. storočia. Na jej mieste v období rokov 1905-1907 vybudovali murovanú školu, ktorá sa zachovala dodnes. Škola bola cirkevná až do roku 1945, kedy bola zoštátnená. Zo známych učiteľov v nej pôsobili Peter Staurovský, Vasiľ Romža, Eduard Podhajecký, Michal Karpathy a Andrej Chamilla. Zriadenie slovenskej štátnej národnej školy sa datuje do roku  1932. V rokoch 1953-56 v obci existovala jedenásťročná stredná škola s vyučovacím jazykom ukrajinským (predchodca gymnázia). Pre nedostatok ubytovacích miest v obci bola škola presťahovaná do Sniny. V súčasnosti sa miestna základná škola nachádza v budove, ktorá bola postavená v rokoch 1956-1959. Písal sa rok 1959, keď do užívania bola odovzdaná budova novej základnej školy a žiaci po prvýkrát zasadli do lavíc ZŠ v Stakčíne. Uplynulo odvtedy už viac ako 50  rokov, počas ktorých sa tu vystriedalo množstvo žiakov, učiteľov i nepedagogických zamestnancov. Počas existencie školy v Stakčíne sa v nej vystriedalo   7 riaditeľov, 8 zástupcov riaditeľa, takmer 160 pedagogických zamestnancov, z toho 126 učiteľov, tisíce žiakov zo Stakčína, Stakčínskej Roztoky, Kolonice, Jalovej, Ladomirova a Kalnej Roztoky. V súčasnej dobe na škole pracuje 36 zamestnancov.  V škole sa nachádza 15 tried  a 9 odborných učební. Škola má zriadené a využíva odborné učebne: telocvičňu, posilňovňu, odbornú učebňu pre vyučovanie matematiky a fyziky, odbornú učebňu pre vyučovanie chémie a prírodopisu, dve učebne výpočtovej techniky, školské dielne, školskú kuchynku pre vyučovanie špecifickej prípravy dievčat, školskú knižnicu a spoločenskú miestnosť s kapacitou 150 miest na sedenie. Za budovou školy je viacúčelové ihrisko s umelým povrchom, ktoré môžu využívať nielen žiaci našej školy, ale aj široká verejnosť. Viacúčelové ihrisko bolo vybudované vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR a Nadácie SPP. Jedná sa o viacúčelové  ihrisko s umelou trávou s oplotením a osvetlením pre loptové hry.

3. marec 1959 – presťahovanie do novej školy

Riaditelia školy:

Tereza   Galajdová, rod. Macková1 rok – 1958 -1959; zástupca riaditeľa – Ján Németh

Michal Šteco– 1960 – 1962 – 2 roky; zástupca riaditeľa – Ján Németh (učil do r. r.1980)

Dmitrij Šľachta-1962 – 1967 – 5 rokov; zástupca  riaditeľa – Ján Németh – do r.1966; od r. 1966 – Vasiľ Simkulet

Vasiľ Simkulet (v Stakčíne od 1.2.1963) – 1967   - 1984 – 17 rokov; od r. 1967 zástupca riaditeľa - Juraj Dzoba (do 1.2.1975); od r. 1976- do júna  1990 - Juraj Lukša - zástupca riaditeľa 

Vasiľ Kordanič – 1.6.1984 – do 30.6.1991 – 7 rokov (učil do 25.8 1991); od r. 1990- do 30.6.1998 - Anna Bandurčinová - zástupkyňa riaditeľa; od 1.7.1998 - do  1.11.1999 – Anna Piteľová- zást. riad.

Mgr.   Mária Mruzová – 28.jún 1991 – 1999 –  8 rokov   

Mgr. Tatiana Kapraľová – od roku 1999


 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
    SNP 412
    067 61 Stakčín
    skola@zsstakcin.edu.sk
  • 057 7692118

Fotogaléria