Navigácia

Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín

 

Postupy pri prevencii a riešení šikanovania, agresie

 

Podľa metodického usmernenia MŠ SR č.7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach s účinnosťou od 1.apríla 2006 rozumieme pod šikanovaním akékoľvek správanie žiaka a skupiny, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozovanie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči žiakovi, ktorý sa nemôže alebo nevie brániť.

ŠIKANOVANIE je:

 •        úmysel ublížiť fyzicky alebo psychicky
 •         agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov
 •         opakované útoky
 •        nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou
 •         zahŕňa slovné ponižovanie, nadávanie, výsmech, hrubé žartovanie, vydieranie, obmedzovanie slobody, pohŕdanie, poškodzovanie osobných vecí, telesné napadnutie
 •         je právne postihnuteľné.

Prevencia šikanovania – stratégia našej školy:

Základným opatrením je dôsledné dodržiavanie zásady: „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách.“

 

1.   Dôsledne informovať žiakov a rodičov o vnútornom poriadku školy, kde sú zakotvené pravidlá správania žiakov. Šikanovanie v škole nebude tolerované! Zároveň poriadok školy obsahuje sankcie pri ich porušení, o ktorých sú žiaci a rodičia informovaní.

2.  Nepodceňovať prejavy šikanovania. S negatívnymi dôsledkami šikanovania a nevhodného správania pre obete i agresorov oboznámiť všetkých žiakov, učiteľov, zamestnancov i rodičov, ako aj so sankciami v prípade porušenia pravidiel školského poriadku.

3.   Venovať pozornosť vytvoreniu príjemnej a bezpečnej klímy v škole.

4.   Prieskum na škole robiť priebežne formou dotazníkov, rozhovormi s deťmi, pozorovaním.

5.  Informovať o možnosti nahlásiť podozrenie alebo prejav šikanovania prostredníctvom výchovného poradcu, prípadne triednemu učiteľovi, prípadne učiteľovi, ktorému dôverujú.

6.   Počas prestávok sledovať, kde sa zdržiavajú obete šikanovania a kde agresori.

7.   Na prejavy pekných vzťahov a pomoci, ako aj na prejavy neznášanlivosti    upozorňovať v školskom časopise.

8.  Eliminovať konflikty – všímať si už náznaky šikanovania: posmešné poznámky na adresu spolužiaka, posmievanie sa za dobrú alebo zlú známku, vysmievanie sa  z neúspechov druhých, z oblečenia, vzhľadu, okuliarov, strojčeka, rečových vád a pod..

9.   Lepšie si všímať aj tzv. obete šikanovania a rozlišovať, či ide skutočne   o šikanovanie.

10. Vysvetliť žiakom, že ak podporujú šikanovanie, bavia sa na ňom, stávajú sa  spoluúčastníkmi šikanovania.

11. Pri poškodení majetku spolužiaka žiadať náhradu za zničenú vec;  pri ublížení na zdraví ( kopnutie, pichnutie), braní desiatej, ponižovaní  vyvodiť   dôsledky  podľa  závažnosti prejavu žiaka od oznámenia rodičom až po privolanie polície.

12. O riešení každého závažného priestupku je každý vyučujúci povinný informovať   okamžite vedenie školy.

13. Priestupky žiakov riešiť objektívne, s pedagogickým nadhľadom a taktom, ale  nekompromisne.

14. Žiakov, ktorých správanie sa nezlepší, vylúčiť zo školských aktivít (výlety,   spoločenské podujatia a pod.).

15. O problémoch informovať rodičov na rodičovskom združení – nabádať rodičov, aby problémy svojich detí riešili v spolupráci so školou, dbať na vzájomnú  informovanosť a dôveru).

16. Vyhlásiť týždeň boja proti šikanovaniu /súťaž o najlepší plagát, nápis na tričká pri kampani proti šikanovaniu/.

17. Oboznámiť žiakov s Trestným zákonom a základnými informáciami o šikanovaní/ tried. hodiny, občianska výchova, etická výchova/.

18. Využívať hry a cvičenia, skupinové práce, diskutovať, učiť nenásilne riešiť konflikty a podobne.

19. Zvyšovať sebavedomie detí /pochvaly, ocenenia za školskú a mimoškolskú prácu/.

20. Dôsledne dodržiavať dozor v priestoroch školy pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní i  v čase mimo vyučovania v priestoroch, kde by k šikanovaniu mohlo dochádzať, a v školskej   jedálni.

21. Viesť žiakov k zdravému spôsobu života, rozvíjať záujmy žiakov.

Postup pri riešení šikanovania:

 

1.    Zaistiť ochranu obetiam.

2.    Individuálny rozhovor s obeťou, môžu povedať, napísať, nakresliť, čo sa stalo.

3.    Individuálny rozhovor s agresorom, nech napíše, čo sa stalo.

4.    Prediskutovať s útočníkom čo sa stalo, ako porušil pravidlá správania.

5.    Nájsť vhodných svedkov /nikdy nekonfrontovať obeť a agresora!!!/.

6.    Kontaktovať rodičov, rozhovor osamote s rodičom obete a rodičom útočníka.

7.   Viesť o šikanovaní záznam s popisom mien, prostredia, času, spôsob, častosť, príčina, závery, postihy. Neuznávať falošné výhovorky o nehode, zo srandy, bola to iba hra a pod.

7.    Ak bolo dieťa zranené, vyfotografovať zranenia.

8.    Kontaktovať CPPPaP, príp. políciu.

9.    Naučiť dieťa obranné stratégie.

10.  Využiť anonymný dotazník.

Opatrenia na riešenie situácie:

Pre obete:

a)     možno odporučiť rodičom obetí spoluprácu s CPPPaP, vyhľadať odbornú pomoc;

b)     zorganizovať skupinový program riaditeľom školy v spolupráci s CPPPaP;

c)     zvýšiť informovanie rodičov.

Pre agresorov:

a)    odporučiť rodičom vyhľadať odbornú pomoc;

b)   výchovné opatrenia: napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, riaditeľom školy zníženie známky zo správania, výchovná komisia;

c)    preloženie žiaka do inej triedy;

d)   odporučenie rodičom na dobrovoľný diagnostický pobyt v diagnostickom centre, oznámenie na úrad práce oznámenie polícii, ak je podozrenie zo spáchania priestupku alebo trestného činu.

Záver:

 • Dodržiavať metodické usmernenia k prevencii a riešeniu šikanovania MŠ SR.
 • Pri podozrení na šikanovanie dôsledne spolupracovať s rodinou obete i rodinou útočníka.
 • Dodržiavať taktný prístup a zachovanie dôvernosti informácií.
 • Spolupracovať s CPPP.
 • Spolupracovať s políciou.
 • Dôsledne zamedziť akejkoľvek forme násilia, týrania a zneužívania detí a dbať na kriminálnu prevenciu detí a mládeže

 

Mgr. Marián Hudák                                                                          Mgr. Tatiana Kapraľová

  koordinátor PDZ                                                                                riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
  SNP 412
  067 61 Stakčín
 • 057 7692118

Fotogaléria