Menu

Zdravá škola Kalendár významných dní

„Na ceste ku zdraviu môže byť každá dosiahnutá méta novým začiatkom,

pretože vývoj ku kvalite nikdy nekončí.“

 

Podpora a ochrana zdravia žiakov bola jednou z pohnútok na vytvorenie projektu Zdravá škola.  Svojimi podnetmi a návrhmi sa na tvorbe projektu podieľali pedagogickí zamestnanci školy a členovia koordinačnej skupiny pod vedením koordinátorky projektu.

 

Hlavné ciele projektu:

1.    Dosiahnuť uvedomelý postoj žiakov a učiteľov k vlastnému zdraviu, propagovať a uprednostňovať správnu životosprávu a zdravý životný štýl

2.    Rozvíjať u žiakov schopnosť a pripravenosť na pravidelnú pohybovú a športovú aktivitu, viesť ich k poznaniu, že primeraná ohybová aktivita má pozitívny vplyv na zdravie človeka.

3.    Zdokonaľovať a zlepšovať životné a pracovné prostredie školy v súlade so zákonitosťami prírody, utvárať základy environmentálnej kultúry a pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu.

4.    Uplatňovať prosociálny výchovný štýl, humanizáciu edukačného procesu, vytvoriť fungujúcu komunitu – rodičia –pedagógovia – žiaci.

 

OBLASTI A ÚLOHY REALIZÁCIE:

 

Podpora správanej životosprávy a zdravého životného štýlu:

1.    Implementovať zdravý spôsob života do výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rôznych aktivít (nástenky, súťaže, besedy, kvízy) realizovaných v čase i mimo vyučovania.

2.    Obmedzovať spotrebu príliš veľkého množstva sladkostí. Odbúravať odmeňovanie formou sladkostí.

3.    Poukazovať na chyby a nesprávnosti vo výžive, ochorenia zapríčinené nesprávnou výživou.

4.    Dôsledne dbať na dostatočný prísun tekutín v priebehu celého dňa.

5.    Na propagáciu zdravej výživy využívať významné dni súvisiace so zdravým životným štýlom vybrané z Kalendára významných dní týkajúcich sa zdravia:

 

Zdokonalenie a zlepšenie životného prostredia

1.    Zaradiť do časovo tematických plánov každého predmetu problematiku environmentálnej výchovy.

2.    Spolu so žiakmi zvyšovať estetickú úroveň priestorov školy a areálu školského dvora.

3.    Organizovať rôzne besedy, prednášky exkurzie, kvízy v oblasti environmentálnej výchovy.

4.    Vytvoriť kvetinový program, rozširovať kvetinovú výzdobu v triedach a na chodbách a skvalitniť starostlivosť o ňu, vytvoriť EKO hliadky

 

Zvýšenie pohybovej aktivity  - fyzické zdravie

1.    Zapájať sa do školských a mimoškolských športových súťaži.

2.    Zvyšovať telesnú zdatnosť a to prostredníctvom hodín povinnej a záujmovej telesnej výchovy.

3.    Organizovať rôzne športové súťaže medzi triedami a ročníkmi.

4.    Naďalej organizovať pre žiakov 3. ročníka plavecký výcvik pod odborným vedením na plavárni v Humennom (september – október, máj – jún)

5.    Každoročne organizovať pre žiakov II. stupňa lyžiarsky výcvik (termín: január – marec)

6.    Využívať telocvičňu, posilňovňu, viacúčelové ihrisko

 

Humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

1.    Rozvíjať v žiakoch dôstojnosť ľudskej osobnosti – úcta a dôvera v seba a úcta a dôvera k druhým.

2.    Snažiť sa o dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi.

3.    Zintenzívniť spoluprácu s rodičmi, otvoriť školu rodičom prostredníctvom rozličných spoločných stretnutí.

4.    Viesť deti k pozitívnemu hodnoteniu správania druhých.

5.    Triednické hodiny venovať téme Práva a povinnosti žiaka.

 

Počas celého školského roka prehlbujeme spoluprácu so Slovenským Červeným krížom, RÚVZ v Humennom, políciou a CPPPaP v Snine.

 

Koordinátorka projektu:              Mgr. Viktória Husťaková

Členovia koordinačnej skupiny:    Mgr. Tatiana Kapraľová

Mgr. Iveta Piteľová

                                                Mgr. Mária Riskalčíková

                                                RNDr. Martrina Štofirová

                                                Mgr. Nadežda Kerekaničová

                                                Mgr. Jana Morongová

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
    SNP 412
    067 61 Stakčín
    skola@zsstakcin.edu.sk
  • 057 7692118

Fotogaléria