Menu

Enviroprojekt 2009 Zdravie v školách 2009 Enviroprojekt 2008 Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2007 Enviroprojekt 2006 Otvorená škola 2004 Projekt ESF

Poklady NP Poloniny

 Obec Stakčín je vstupnou bránou do NP Poloniny. Od roku 2005 sídli v našej obci Správa NP Poloniny. So Správou NP Poloniny škola aktívne spolupracuje už niekoľko rokov na základe podpísanej Dohody o vzájomnej spolupráci. Už niekoľko rokov sa nám darí rozvíjať v deťoch aktívny záujem o prostredie, v ktorom žijú. Žiaci sa ho učia spoznávať a chrániť ho.

Cieľom projektu bolo nielen  poznávanie NP Poloniny a overenie a rozšírenie poznatkov žiakov o NP, ale aj pestovanie pozitívneho vzťahu detí k prírode, výchova žiakov pre životné prostredie, viesť žiakov k priamej účasti na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia, viesť žiakov k zodpovednosti za svoje činy vykonané voči životnému prostrediu. Z MŠ SR nám boli pridelené finančné prostriedky vo výške 2 600,00 €. V rámci projektu Poklady NP Poloniny bolo postupne realizovaných 7 aktivít:

aktivita č. 1      NP Poloniny v 101 otázkach a odpovediach.

aktivita č. 2      Krása Polonín

aktivita č. 3      Sledovanie biodiverzity Národnej prírodnej rezervácie Pod Ruským

aktivity č. 4      Biodiverzita Prírodnej rezervácie Šípková

aktivita č. 5      Poklady poloninskej prírody -  literárna súťaž

aktivita č. 6      Poklady NP Poloniny - tvorba prezentácií v PowerPointe

aktivita č. 7      Konferencia spojenú s výstavou pod názvom „Poklady NP Poloniny“

 Kvalitatívne výstupy projektu

 • Žiaci základnej školy pri plnení Enviroprojektu 2009  získali teoretické a praktické poznatky o NP Poloniny.
 • U všetkých účastníkov jednotlivých aktivít sme sa snažili utvárať ochranárske postoje a získané poznatky využiť na rozvíjanie pozitívnych hodnôt a postojov žiakov.
 • Plnením jednotlivých aktivít v rámci projektu sme rozvíjali spoluprácu so Správou NP Poloniny rozvíjaním environmentálnych aktivít.
 • Na hodinách environmentálnej výchovy v 5. a 6. ročníku využívame výsledky monitoringu získané v rámci plnenia projektu.
 • Počas plnenia aktivít v rámci Enviroprojektu 2009 si žiaci overovali teoretické vedomosti v praktickej časti

Kvantitatívne výstupy projektu

 • Propagácia projektu nielen v školskom časopise Lúčik, ale aj na verejnosti
 • Prehĺbenie spolupráce so Správou NP Poloniny; aj naďalej by sme chceli  pokračovať v environmentálnych aktivitách so Správou NP Poloniny v ďalších rokoch /každoročné čistenie potokov Chotinka a Oľchovec v spolupráci so zamestnancami NP Poloniny, účasť našich žiakov na súťažiach, ktoré organizuje NP Poloniny.
 • Usporiadanie konferencie spojenej s výstavou pod názvom „Poklady NP Poloniny“ pre žiakov ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín a žiakov ZŠ s MŠ Klenová a ZŠ s MŠ Ubľa.
 • DVD Enviroprojekt 2009
 • Informačné panely s výsledkami monitoringu v NP Poloniny
 • Zriadenie učebne Environmentálnej výchovy

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
  SNP 412
  067 61 Stakčín
  skola@zsstakcin.edu.sk
 • 057 7692118

Fotogaléria