Menu

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry CSL
Dejepis DEJ
Environmentálna výchova ENV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hravá angličtina HRA
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematické cvičenia MCC
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Regionálna výchova RGV
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SEE
Technika THD
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
    SNP 412
    067 61 Stakčín
    skola@zsstakcin.edu.sk
  • 057 7692118

Fotogaléria