Navigácia

 • Moja dedina, ako ju vidím ja...

  Na konci minulého školského roka sme sa zapojili do 4. ročníka celoslovenskej výtvarnej  súťaže Moja dedina, ako ju vidím ja..., ktorú vyhlásil Spolok pre obnovu dediny pre deti vo veku od 3 do 15 rokov. Prostredníctvom svojich výtvarných prác mali deti poukázať na to, prečo je život na dedine zaujímavý, kam vedú ich kroky na prechádzkach so svojimi rodičmi, starými rodičmi a kamarátmi. Spomedzi 778 súťažných výkresov vybrala hodnotiaca odborná komisia na čele s akademickým maliarom Admundom Capákom 18 najlepších. Potešilo nás, že medzi ocenenými je aj náš štvrták Richard Šoth, ktorý za svoju výtvarnú prácu získal 2. miesto. Gratulujeme!

 • Klasici v komikse

  Skvelá správa! Náš komiks opäť zvíťazil v celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaži Klasici v komikse. Autorkou víťazného komiksu je žiačka 8. ročníka Anastasia Tkačuková, ktorá za výdatnej pomoci pani učiteľky Ľubice Verbickej literárne a výtvarne spracovala tohoročnú tému Samo Chalupka v komikse. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo v sobotu 22. septembra 2018 v priestoroch Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch a zúčastnila sa na ňom aj naša pani učiteľka Ľubica Verbická. Do súťaže bolo zaslaných 1240 komiksov rozdelených do piatich kategórií. V každej kategórii získala 1. miesto jedna práca, medzi nimi aj tá naša. Gratulujeme!

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Biela pastelka

  Biela pastelka

  Biela pastelka patrí medzi 10 najdôveryhodnejších zbierok na Slovensku. Je to verejná finančná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Už niekoľko rokov sa do nej zapájame aj my, žiaci a zamestnanci základnej a materskej školy. Vo štvrtok 20. septembra 2018 dve naše deviatačky v bielych tričkách s logom zbierky a pokladničkou v rukách zavítali do všetkých tried, navštívili pani kuchárky aj pani upratovačky a každému, kto prispel sumou 1 euro, pripli plastovú spinku s vyobrazením Bielej pastelky. Sme radi, že patríme k tým, ktorí pomáhajú, lebo vieme, že dobré skutky prinášajú šťastie.

 • Vitaj, škola!

   

  Odkvitli už kvety v poli,
  svieži vetrík veje,
  otvorili brány školy,
  už v nich smutno nie je.

  Smutno veru nie, ale poriadne horúco bolo 3. septembra 2018 v telocvični našej školy, kde sa konalo slávnostné otvorenie nového školského roku. Po odznení posledných tónov slovenskej hymny privítala riaditeľka školy Mgr. Tatiana Kapraľová všetkých žiakov a pedagógov a starostu našej obce pána Jána Kerekaniča. Osobitnú pozornosť venovala malým prváčikom, ktorým zaželala úspešný prvý školský rok. Po organizačných pokynoch sa žiaci rozišli do svojich tried. Tam ich triedni učitelia oboznámili so Školským poriadkom pre žiakov a so Zásadami dodržiavania bezpečnosti žiakmi. Nakoniec boli žiaci informovaní o rozvrhu hodín v školskom roku 2018/2019.

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Oznam

  Riaditeľka ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín oznamuje žiakom základnej školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 3. septembra 2018 (t. j. v pondelok) o 8,00 hod. v telocvični základnej školy. Po slávnostnom otvorení školského roka budú nasledovať triednické hodiny. Je potrebné doniesť so sebou písacie potreby a prezuvky. Stravovanie žiakov v školskej jedálni sa začne až od 4. septembra 2018 (t. j. od utorka).

  ďalej

  Riaditeľka ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín oznamuje rodičom detí, že prevádzka materskej školy v školskom roku 2018/2019 začne 3. septembra 2018 (t. j. v pondelok). Materská škola bude v prevádzke od 6,30 hod. do 16,00 hod. Deti do materskej školy priveďte do 7,30 hod.. V deň nástupu do materskej školy si dieťa donesie prezuvky, pyžamo a hygienické vreckovky. Ďalšie pokyny rodičia dostanú od triednych učiteliek pri nástupe dieťaťa do materskej školy, resp. v priebehu prvého týždňa.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  Je až neuveriteľné, ako ten čas rýchlo letí! Ešte len nedávno bol september a už je tu koniec. V piatok 29. júna 2018 sme sa zišli v telocvični školy na slávnostnom ukončení školského roku 2017/2018. Riaditeľka školy Tatiana Kapraľová v príhovore vyhodnotila výchovno-vzdelávacie výsledky za celý školský rok. Vyzdvihla klady, poukázala na nedostatky, ale v podstate skonštatovala, že školský rok 2017/2018 bol úspešný. Svedčí o tom aj fakt, že v tomto školskom roku bolo za úspešnú reprezentáciu školy odmenených až 86 žiakov. Po rozlúčke s deviatakmi sa všetci žiaci premiestnili do svojich tried, kde im triedni učitelia odovzdali vysvedčenia a zaželali im krásne prázdniny.

 • Maľujte s PRIMALEXom!

  Maľujte s PRIMALEXom!

  Vybrať z 5000 výtvarných prác päťdesiat najkrajších je určite neľahká úloha. Toto musela zvládnuť odborná porota, ktorá v tomto školskom roku hodnotila 6. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Maľujte s PRIMALEXom!. O to väčšia je naša radosť, že medzi päťdesiatimi ocenenými prácami je aj výtvarná práca našej šiestačky Tamary Husťakovej. Organizátor súťaže spoločnosť PPG Deco Slovakia, s. r. o. výhercov súťaže štedro odmenil. Okrem atraktívnej vecnej ceny pre žiačku získala škola PPG produkty podľa vlastného výberu v hodnote 100 eur. Tamare gratulujeme a spoločnosti PPG Deco Slovakia ďakujeme.

   

 • Literárny Kežmarok

  Literárny Kežmarok

  V dňoch 7. a 8. júna 2018 sa pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej konal 53. ročník Literárneho Kežmarku, venovaný 130. výročiu narodenia Ivana Stodolu a Martina Rázusa a 100. výročiu vzniku Československa. Medzi ocenenými žiakmi bola aj žiačka 8. B triedy našej školy Natália Pavlišáková, ktorá v II. kategórii v poézii získala čestné uznanie. Gratulujeme!

 • Vedomostná súťaž o Poloninách

  Správa NP Poloniny v Stakčíne organizuje každoročne v júni  vedomostnú súťaž pre žiakov 5. ročníka pod názvom Národný park Poloniny v 101 otázkach a odpovediach. XV. ročník tejto súťaže sa konal dňa 15. júna 2018 v Informačnom stredisku Nová Sedlica. Našu školu v tomto školskom roku reprezentovali piataci Michaela Dvoranová, Zuzana Ihnátová a Imrich Kľaga. Súťaž prebiehala v dvoch kolách. V teoretickej časti žiaci písomnou a ústnou formou odpovedali na otázky o Poloninách. Praktická časť bola zameraná na poznávanie drevín, ich listov a plodov, kvetín, zvierat, ich pobytových znakov a bola súčasťou orientačného behu. Naši piataci boli opäť šikovní a obsadili pekné 3. miesto. Blahoželáme!

 • Maksík

  Maksík

  Maksík je celoslovenská matematická súťaž pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka základných škôl. Súťaž je počas školského roka rozdelená do 5 kôl. V každom kole riešia súťažiaci 5 úloh, na ich vyriešenie majú 2 až 3 týždne času. Z dvadsiatich žiakov našej školy, ktorí sa v tomto školskom roku do súťaže zapojili, sa najúspešnejšími riešiteľmi stali: Dávid Fedorko (2. A), Eva Lukáčová (2. B), Lenka Kapraľová (3. ročník) a Nina Kľagová (3. ročník). Gratulujeme! 

 • Svätý - môj vzor

  Odbor školstva a katechizácie pri Úrade Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku vyhlásil v tomto školskom roku pre žiakov základných škôl, ktorí navštevujú pravoslávne náboženstvo, výtvarnú súťaž na tému Svätý – môj vzor. Medzi ocenenými žiakmi bola aj žiačka 4. A triedy našej školy Veronika Gnipová. Gratulujeme!

 • Valasi na Zemplíne

  V rámci slovensko-poľského projektu Interreg absolvovalo dňa 18. júna 2018 41 žiakov 1. až 3. ročníka druhú aktivitu Valasi na Zemplíne. Žiaci navštívili popredný produkčný podnik AGRO DLHÉ, s. r. o., ktorý obnovil dávno zabudnutú tradíciu nášho regiónu - venuje sa ovčiarstvu a dorába kvalitné ovčie mlieko a výživovo a zdravotne kvalitné výrobky z neho. Druhou zastávkou bolo Múzeum Zemplínske Hámre. Tam si žiaci prezreli všetky expozície a formou hry spoznávali tradíciu valašskej kultúry v našom regióne.

 • Trasa valašskej kultúry

  Trasa valašskej kultúry

  Trasa valašskej kultúry je jedným z projektov slovensko-poľského programu Interreg. Jeho cieľom je aktívna ochrana a propagácia kultúrno-prírodného potenciálu Karpát vytvorením medzinárodnej kultúrnej trasy. V rámci tohto projektu 49 žiakov 2. až 4. ročníka navštívilo dňa 12. júna 2018 Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku. Žiaci si prezreli kultúrno-historickú a národopisnú expozíciu v prírode, počas ktorých ich sprevádzali odborní lektori. Cestou naspäť  sa zastavili v Dráčiku v Humennom, aby z výletu, nedajbože, neprišli s prázdnymi rukami.  V Kamenici nad Cirochou si ešte pochutnali na zmrzline a šťastní a veselí sa vrátili domov.

 • Literárne talenty

  Literárne talenty

  Toho roku sa v literárnych súťažiach darí najmä mladším žiakom. Aj v regionálnej súťaži neprofesionálnych literárnych tvorcov pod názvom Literárne talenty, ktorú už 38 rokov organizuje Vihorlatská knižnica v Humennom, získali ocenenia dvaja žiaci 1. stupňa. V I. kategórii v próze sa literárna práca Terezy Voharovej, žiačky 4. B triedy, umiestnila na 3. mieste. V tej istej vekovej kategórii v poézii získal žiak 4. A triedy Daniel Verbický čestné uznanie. Ceny im boli odovzdané na slávnostnom vyhodnotení tejto súťaže dňa 15. júna 2018 vo Vihorlatskej knižnici v Humennom. Ku gratulácii sa pripájame aj my.

 • Expedícia za poznaním

  Expedícia za poznaním

  Už po štvrtýkrát navštívili naši deviataci koncentračné tábory Osvienčim a Brezinka v Poľsku. V ostatných troch rokoch je to hlavne vďaka Detskej organizácii Fénix Poloniny, ktorá túto akciu organizuje pod názvom Holokaust – nezabudneme. Desiati  naši žiaci s pani učiteľkou Lenkou Holotovou zavítali vo štvrtok 7. júna 2018 aj do Wadovíc, rodného mesta Jána Pavla II. Druhý deň strávili v Energylandii, najväčšom zábavnom parku strednej Európy. V sobotu 9. júna 2018 navštívili Krakov, prezreli si srdce poľskej histórie hrad Wawel a absolvovali prehliadku jednej z najstarších soľných baní na svete Wieliczky. Domov prišli neskutočne unavení (ani sa nečudujeme!), ale vraj bolo perfektne. Tak potom je všetko v poriadku.

 • Źiacka šachová liga

  Źiacka šachová liga

  Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do okresnej žiackej šachovej ligy. Dňa 23. mája 2018 sa v priestoroch spoločenskej sály Domu kultúry v Snine odohralo jej záverečné ôsme kolo. Našu školu počas celého roka reprezentovali títo piati žiaci: Katarína Fedorková (6. ročník), Vanesa Kotusová (7. ročník), Peter Fedorko (7. ročník), Michal Harvan (7. ročník), Martin Kapraľ (7. ročník). Vo všetkých kolách sa najviac  darilo Michalovi  Harvanovi, ktorý sa umiestnil na peknom 3. mieste. Katarína Fedorková obsadila 5. miesto a Vanesa Kotusová skončila na 6. mieste. Blahoželáme!

 • Medzinárodný deň detí

  Medzinárodný deň detí

  Aj v tomto školskom roku bol 1. jún slnečný a teplý, preto sme pre naše deti pri príležitosti ich sviatku zorganizovali zase zaujímavé aktivity v okolí školy. V obecnom parku sa vyšantili mladší žiaci. Triedne učiteľky pre nich pripravili zábavné súťaže, v ktorých vôbec nešlo o to, kto bude víťazom. Žiaci druhého stupňa sa zabávali na školskom ihrisku. Aj pre nich boli pripravené rôzne disciplíny, ktoré si všetci patrične vychutnali. Cez oddychovú prestávku dostali žiaci sladké balíčky, zakúpené z rodičovského fondu, a „oslavovalo sa“ ďalej. Na multifunkčnom ihrisku sa hral futbalový turnaj, v telocvični bedminton, v spoločenskej miestnosti stolnotenisový a šachový turnaj. Obed pre všetkých žiakov zabezpečil opäť Obecný úrad v Stakčíne a my veľmi pekne ďakujeme. Naše poďakovanie patrí aj pani kuchárkam a pani upratovačkám, ktoré sa postarali o jedlo a o pitný režim žiakov. Oslavy MDD mali pokračovať po obede diskotékou, ale bolo veľmi horúco a  deti už toho mali dosť. Hovorí sa, že v najlepšom treba vedieť prestať. A pokiaľ ide o zdravie našich detí, platí to dvojnásobne!

 • Súťaž mladých zdravotníkov

  Súťaž mladých zdravotníkov

  21. ročník územnej súťaže Družstiev mladých zdravotníkov sa konal dňa 31. mája 2018 v Snine. Súťaž organizuje Slovenský červený kríž – Územný spolok Snina pre žiakov základných škôl. Aj napriek tomu, že príprava na túto súťaž je pomerne náročná, naši žiaci majú o ňu čoraz väčší záujem. V tomto školskom roku sa na ňu pripravovalo až 16 žiakov a boli rozdelení do troch družstiev. Úlohou každého družstva bolo preukázať svoje vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci a získať čo najväčší počet bodov v teoretickej a praktickej časti. Najviac sa darilo šiestakom – Kataríne Fedorkovej, Tamare Husťakovej, Petrovi Demjanovi, Filipovi Nergešovi a Marošovi Slivkovi, ktorí sa umiestnili na 3. mieste. Za žiakov 1. stupňa súťažilo družstvo v zložení: Lenka Kapraľová (3. ročník), Nina Kľagová (3. ročník),  Sofia Zara Baraníková (4. A), Tamara Sochaničová (4. A) a Petra Rosičová (4. B). Tí obsadili 5. miesto. Deviatačky Sofia Kacarabčinová (9. A), Viktória Tkačuková (9. A), Natália Havranová (9. B), Bibiána Kirová (9. B) a Sofia Anna Pidaničová (9. B) skončili na 6. mieste. Všetkým súťažiacim gratulujeme.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
  SNP 412
  067 61 Stakčín
  skola@zsstakcin.edu.sk
 • 057 7692118

Fotogaléria