Navigácia

 • Mesiac úcty k starším

  V piatok 12. októbra 2018 v popoludňajších hodinách navštívili dve žiačky 5. ročníka s dvomi pani učiteľkami najstaršieho občana našej obce pána Mikuláša Kapraľa. V rámci Mesiaca úcty k starším a zároveň pri príležitosti stého výročia vzniku ČSR mu v  mene všetkých žiakov a pedagógov našej školy  odovzdali  pohár s titulom Najstarší občan obce Stakčín a vlastnoručne zhotovený pozdrav s vyznaním úcty a prianím všetkého dobrého. K tomu pridali sladké prekvapenie, pár milých slov a vrúcne objatie. Pánovi Kapraľovi aj prostredníctvom stránky našej školy želáme, aby čas, ktorý má ešte pred sebou, prežil obklopený láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších.

 • Od stromu k zošitu

  Od stromu k zošitu

  Od stromu k zošitu je názov nového projektu, ktorý začiatkom roka 2018 vyhlásil štátny podnik Lesy SR. Cieľom projektu bolo zapojiť žiakov základných škôl do procesu navrhovania dizajnových zošitov a zároveň pripomenutie dreva ako jedinečnej obnoviteľnej suroviny, ktorá sprevádza človeka po celý jeho život. Zástupkyňa školy Iveta Piteľová zapojila do projektu žiakov terajšieho 7. ročníka. Ich úlohou bolo vytvoriť výtvarné návrhy obalov na zošity s lesnou alebo lesníckou tematikou. Začiatkom októbra 2018 nám organizátori poďakovali za zapojenie sa do projektu a doručili do školy 200 linkovaných zošitov vo formáte A5 v dvoch typoch 523 EKO a 524 EKO. Ďakujeme aj my!

 • Jesenná súťaž

  Jesenná súťaž

  Zas je tu jeseň, hrá sa s farbami. V záhradkách dozrievajú tekvice, ktoré sa  priam núkajú na tvorbu rôznych umeleckých diel. A ako po iné roky, aj teraz sa na našej škole uskutočnila súťaž O najkrajšiu a najväčšiu dyňu. Okrem klasicky vyrezávaných tekvicových strašidiel vytvorili naše deti so svojimi rodičmi aj rôzne zaujímavé postavičky. Do súťaže sa zapojilo 23 žiakov, ktorí boli rozdelení do štyroch kategórií. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 10. októbra 2018 počas veľkej prestávky a každý zúčastnený žiak bol odmenený sladkým balíčkom s prekvapením. Tekvice boli vystavené najskôr na dolnej chodbe školy, neskôr boli umiestnené v areáli školy.

 • Návšteva galérie

  V dňoch 23. septembra až 7. októbra 2018 prebiehal v Galérii Andrej Smolák v Snine 25. ročník Medzinárodného výtvarného  festivalu Snina 2018. Na toto podujatie zavítali vo štvrtok 4. októbra 2018 v popoludňajších hodinách aj naši tretiaci a štvrtáci so svojimi triednymi učiteľkami. Navštívili galériu, pozorovali  umelcov z rôznych krajín pri tvorbe výtvarných diel a nakoniec ako správni priaznivci a milovníci umenia skončili v cukrárni Cyprián.

 • Okresné kolo v cezpoľnom behu

  Na starom ihrisku v Snine sa dňa 4. októbra 2018 konalo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných škôl. Zúčastnili sa na ňom aj šiesti žiaci našej školy: Timea Zubaľová (6. ročník), Rebeka Kerekaničová (7. ročník), Andrea Mandzáková (8. ročník), Ladislav Mitro (8. ročník),  Matúš Šuťak (9. A) a Dávid Salák (9. B). V hodnotení jednotlivcov sa našim bežcom zabodovať nepodarilo, ale v celkovom hodnotení družstiev sa naši chlapci umiestnili na 4. mieste. Gratulujeme!

 • Beh pre zdravie

  Beh pre zdravie

  Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v Európe. Pri tejto príležitosti sme pre našich žiakov  aj toho roku pripravili aktivitu pod názvom Beh pre zdravie, lebo vieme, že beh je zdravý, buduje vytrvalosť, svaly, imunitný systém. Dokonca nové poznatky ukázali, že beh, nezávisle od náročnosti a trasy, predlžuje život. Dňa 2. októbra 2018 si od 4. vyučovacej hodiny na školskom ihrisku a neskôr aj v telocvični školy vyskúšali svoju bežeckú zdatnosť všetci žiaci našej školy. Tí najrýchlejší dostali medaily a diplomy, tým ostatným sme zdôraznili, že najmocnejší je ten, kto premôže sám seba.

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. Aj my si tento deň každoročne pripomíname. Pre žiakov 5., 6. a 8. ročníka pripravili  vyučujúce anglického a ruského jazyka zábavno-vedomostné aktivity zamerané na overenie schopností a zručností žiakov v anglickom a ruskom jazyku. Žiaci 4. ročníka súťažili. Boli rozdelení do trojčlenných družstiev, ktoré predvádzali svoje vyjadrovacie schopnosti v anglickom jazyku v týchto disciplínach: 1. Časti tela, 2. Moje strašidlo, 3. Spelovanie, 4. Slovná zásoba, 5. Pomenuj obrázok, 6. Farby. Tretiaci mali narodeninovú párty. Sviatok jazykov oslávili anglickými pesničkami, hádankami, maľovaním, zahrali sa aj na zvieracích detektívov.

 • Indické bájky

  Indické bájky

  Neuveriteľné! Traja žiaci štvrtého ročníka našej školy obsadili prvé 3 miesta v celoslovenskej výtvarnej súťaži Indické bájky očami slovenských detí. Dňa 28. septembra 2018 sa v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave za prítomnosti Jeho excelencie Harsh Kumar Jain,  indického veľvyslanca na Slovensku, uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien, na ktoré boli pozvaní aj naši žiaci a pani učiteľka Iveta Piteľová, ktorá im počas tvorby súťažných výtvarných prác poskytla neoceniteľnú pomoc. Škoda len, že naši žiaci sa na vyhodnotení súťaže nezúčastnili, lebo vybrať sa s troma deväťročnými žiakmi na takú dlhú cestu je v dnešnej dobe  veľké riziko. O to srdečnejšie týmto žiakom gratulujeme: Richardovi Šothovi za 1. miesto, Lucii Petíkovej za 2. miesto a Lenke Kapraľovej za 3. miesto.

 • Moja dedina, ako ju vidím ja...

  Na konci minulého školského roka sme sa zapojili do 4. ročníka celoslovenskej výtvarnej  súťaže Moja dedina, ako ju vidím ja..., ktorú vyhlásil Spolok pre obnovu dediny pre deti vo veku od 3 do 15 rokov. Prostredníctvom svojich výtvarných prác mali deti poukázať na to, prečo je život na dedine zaujímavý, kam vedú ich kroky na prechádzkach so svojimi rodičmi, starými rodičmi a kamarátmi. Spomedzi 778 súťažných výkresov vybrala hodnotiaca odborná komisia na čele s akademickým maliarom Admundom Capákom 18 najlepších. Potešilo nás, že medzi ocenenými je aj náš štvrták Richard Šoth, ktorý za svoju výtvarnú prácu získal 2. miesto. Gratulujeme!

 • Klasici v komikse

  Skvelá správa! Náš komiks opäť zvíťazil v celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaži Klasici v komikse. Autorkou víťazného komiksu je žiačka 8. ročníka Anastasia Tkačuková, ktorá za výdatnej pomoci pani učiteľky Ľubice Verbickej literárne a výtvarne spracovala tohoročnú tému Samo Chalupka v komikse. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo v sobotu 22. septembra 2018 v priestoroch Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch a zúčastnila sa na ňom aj naša pani učiteľka Ľubica Verbická. Do súťaže bolo zaslaných 1240 komiksov rozdelených do piatich kategórií. V každej kategórii získala 1. miesto jedna práca, medzi nimi aj tá naša. Gratulujeme!

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Biela pastelka

  Biela pastelka

  Biela pastelka patrí medzi 10 najdôveryhodnejších zbierok na Slovensku. Je to verejná finančná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Už niekoľko rokov sa do nej zapájame aj my, žiaci a zamestnanci základnej a materskej školy. Vo štvrtok 20. septembra 2018 dve naše deviatačky v bielych tričkách s logom zbierky a pokladničkou v rukách zavítali do všetkých tried, navštívili pani kuchárky aj pani upratovačky a každému, kto prispel sumou 1 euro, pripli plastovú spinku s vyobrazením Bielej pastelky. Sme radi, že patríme k tým, ktorí pomáhajú, lebo vieme, že dobré skutky prinášajú šťastie.

 • Vitaj, škola!

   

  Odkvitli už kvety v poli,
  svieži vetrík veje,
  otvorili brány školy,
  už v nich smutno nie je.

  Smutno veru nie, ale poriadne horúco bolo 3. septembra 2018 v telocvični našej školy, kde sa konalo slávnostné otvorenie nového školského roku. Po odznení posledných tónov slovenskej hymny privítala riaditeľka školy Mgr. Tatiana Kapraľová všetkých žiakov a pedagógov a starostu našej obce pána Jána Kerekaniča. Osobitnú pozornosť venovala malým prváčikom, ktorým zaželala úspešný prvý školský rok. Po organizačných pokynoch sa žiaci rozišli do svojich tried. Tam ich triedni učitelia oboznámili so Školským poriadkom pre žiakov a so Zásadami dodržiavania bezpečnosti žiakmi. Nakoniec boli žiaci informovaní o rozvrhu hodín v školskom roku 2018/2019.

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Oznam

  Riaditeľka ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín oznamuje žiakom základnej školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční dňa 3. septembra 2018 (t. j. v pondelok) o 8,00 hod. v telocvični základnej školy. Po slávnostnom otvorení školského roka budú nasledovať triednické hodiny. Je potrebné doniesť so sebou písacie potreby a prezuvky. Stravovanie žiakov v školskej jedálni sa začne až od 4. septembra 2018 (t. j. od utorka).

  ďalej

  Riaditeľka ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín oznamuje rodičom detí, že prevádzka materskej školy v školskom roku 2018/2019 začne 3. septembra 2018 (t. j. v pondelok). Materská škola bude v prevádzke od 6,30 hod. do 16,00 hod. Deti do materskej školy priveďte do 7,30 hod.. V deň nástupu do materskej školy si dieťa donesie prezuvky, pyžamo a hygienické vreckovky. Ďalšie pokyny rodičia dostanú od triednych učiteliek pri nástupe dieťaťa do materskej školy, resp. v priebehu prvého týždňa.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  Je až neuveriteľné, ako ten čas rýchlo letí! Ešte len nedávno bol september a už je tu koniec. V piatok 29. júna 2018 sme sa zišli v telocvični školy na slávnostnom ukončení školského roku 2017/2018. Riaditeľka školy Tatiana Kapraľová v príhovore vyhodnotila výchovno-vzdelávacie výsledky za celý školský rok. Vyzdvihla klady, poukázala na nedostatky, ale v podstate skonštatovala, že školský rok 2017/2018 bol úspešný. Svedčí o tom aj fakt, že v tomto školskom roku bolo za úspešnú reprezentáciu školy odmenených až 86 žiakov. Po rozlúčke s deviatakmi sa všetci žiaci premiestnili do svojich tried, kde im triedni učitelia odovzdali vysvedčenia a zaželali im krásne prázdniny.

 • Maľujte s PRIMALEXom!

  Maľujte s PRIMALEXom!

  Vybrať z 5000 výtvarných prác päťdesiat najkrajších je určite neľahká úloha. Toto musela zvládnuť odborná porota, ktorá v tomto školskom roku hodnotila 6. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Maľujte s PRIMALEXom!. O to väčšia je naša radosť, že medzi päťdesiatimi ocenenými prácami je aj výtvarná práca našej šiestačky Tamary Husťakovej. Organizátor súťaže spoločnosť PPG Deco Slovakia, s. r. o. výhercov súťaže štedro odmenil. Okrem atraktívnej vecnej ceny pre žiačku získala škola PPG produkty podľa vlastného výberu v hodnote 100 eur. Tamare gratulujeme a spoločnosti PPG Deco Slovakia ďakujeme.

   

 • Literárny Kežmarok

  Literárny Kežmarok

  V dňoch 7. a 8. júna 2018 sa pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej konal 53. ročník Literárneho Kežmarku, venovaný 130. výročiu narodenia Ivana Stodolu a Martina Rázusa a 100. výročiu vzniku Československa. Medzi ocenenými žiakmi bola aj žiačka 8. B triedy našej školy Natália Pavlišáková, ktorá v II. kategórii v poézii získala čestné uznanie. Gratulujeme!

 • Vedomostná súťaž o Poloninách

  Správa NP Poloniny v Stakčíne organizuje každoročne v júni  vedomostnú súťaž pre žiakov 5. ročníka pod názvom Národný park Poloniny v 101 otázkach a odpovediach. XV. ročník tejto súťaže sa konal dňa 15. júna 2018 v Informačnom stredisku Nová Sedlica. Našu školu v tomto školskom roku reprezentovali piataci Michaela Dvoranová, Zuzana Ihnátová a Imrich Kľaga. Súťaž prebiehala v dvoch kolách. V teoretickej časti žiaci písomnou a ústnou formou odpovedali na otázky o Poloninách. Praktická časť bola zameraná na poznávanie drevín, ich listov a plodov, kvetín, zvierat, ich pobytových znakov a bola súčasťou orientačného behu. Naši piataci boli opäť šikovní a obsadili pekné 3. miesto. Blahoželáme!

 • Maksík

  Maksík

  Maksík je celoslovenská matematická súťaž pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka základných škôl. Súťaž je počas školského roka rozdelená do 5 kôl. V každom kole riešia súťažiaci 5 úloh, na ich vyriešenie majú 2 až 3 týždne času. Z dvadsiatich žiakov našej školy, ktorí sa v tomto školskom roku do súťaže zapojili, sa najúspešnejšími riešiteľmi stali: Dávid Fedorko (2. A), Eva Lukáčová (2. B), Lenka Kapraľová (3. ročník) a Nina Kľagová (3. ročník). Gratulujeme! 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
  SNP 412
  067 61 Stakčín
  skola@zsstakcin.edu.sk
 • 057 7692118

Fotogaléria